Elly Kuch

Vase

1990H 24,7 cm, B 22,5 cm T 22,5 cm

Ehemalige Mitglieder